Aktivity obce
znakcr.gif(6 kb)  Obecní úřad Čečelovice
  Čečelovice 32
  388 01 Blatná
  383/49 40 75
  obec@cecelovice.cz

Základní informace Historie obce Obecní úřad Fotogalerie Zajímavé odkazy Novinky Kontakt
Nabídka
Základní informace
Historie obce
Obecní úřad
Aktivity obce
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Novinky
Kontakt

©Michal Gutwirth

Poučení o opravných prostředcích
Opravné prostředky
  • Proti rozhodnutí obce nebo obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
  • Jestliže obec nebo obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti nevyřídil žádost nebo nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
  • Odvolání se podává prostřednictvím obce nebo obecního úřadu.
  • Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu předá starosta (tajemník) příslušnému referátu krajského úřadu.
  • Odvolání proti rozhodnutí obce v přenesené působnosti předá starosta radě obce.
  • Odvolání proti rozhodnutí rady obce v samostatné působnosti předá starosta zastupitelstvu obce.
  • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
  • Proti rozhodnutím rady obce nebo zastupitelstva obce, která odporují zákonu, lze podat návrh na pozastavení výkonu tohoto rozhodnutí přednostovi příslušného krajského úřadu.
  • Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.