znakcr.gif(6 kb)  Obecní úřad Čečelovice
  Čečelovice 32
  388 01 Blatná
  383/49 40 75
  obec@cecelovice.cz

Základní informace Historie obce Obecní úřad Aktivity obce Fotogalerie Zajímavé odkazy Novinky Kontakt
Nabídka
Základní informace
Historie obce
Obecní úřad
Aktivity obce
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Novinky
Kontakt

©Michal Gutwirth

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání obce
Obec a obecní úřad jednají a rozhodují zejména podle těchto předpisů:
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 268/1949 Sb. o matrikách
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zákon č. 138/1973 Sb. o vodách
 • zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zákon č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
 • zákon č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zákon č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
 • zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
 • zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 • zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování předělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel.
 • nařízení vlády ČR č. 475/1990 Sb. kterým se určují pověřené obecní úřady
 • nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb. kterým se stanoví podrobnější úprava vztahu Policie ČR k orgánům obcích a obecní policii
 • vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • nařízení vlády ČR o odměnách členů zastupitelstev
 • vyhláška MV č. 231/1996 Sb. kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákon č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a Okresními úřady.

-------------------------------------------------
POZNÁMKA: Tyto a další obecně závazné právní předpisy, které jsou publikovány ve Sbírce zákonů, jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.