znakcr.gif(6 kb)  Obecní úřad Čečelovice
  Čečelovice 32
  388 01 Blatná
  383/49 40 75
  obec@cecelovice.cz

Základní informace Historie obce Obecní úřad Aktivity obce Fotogalerie Zajímavé odkazy Novinky Kontakt
Nabídka
Základní informace
Historie obce
Obecní úřad
Aktivity obce
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Novinky
Kontakt

©Michal Gutwirth

Jednací řád

Jednací řád obecního zastupitelstva Čečelovice

  Obecní zastupitelstvo se usneslo podle § 43 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) na tomto svém jednacím řádu:

§1
Úvodní ustanovení

  1/ Jednací řád obecního zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.
  2/ O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje obecní zastupitelstvo v mezích zákona.

§2
Pravomoci obecního zastupitelstva

  Obecní zastupitelstvo rozhoduje o všech uvedených otázkách v § 36 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

§3
Svolání jednání obecního zastupitelstva

  Obecní zastupitelstvo se schází podle potřeby, minimálně 4 krát ročně. Zasedání obecního zastupitelstva řídí starosta. Svolává je nejpozději do 5 dnů přede dnem jednání. Požádá-li o to jedna třetina členů zastupitelstva nebo okresní úřad, starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 14 dnů.

§4
Příprava jednání obecního zastupitelstva

  1/ Přípravu jednání obecního zastupitelstva organizuje starosta obce, přitom stanoví zejména:
      a/ dobu a místo jednání
      b/ odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
      c/ způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany
  2/ Návrhy komisi nebo členů obecního zastupitelstva se překládají podle obsahu buď ústně na jednání obecního zastupitelstva nebo písemně.
  3/ Program bude projednán na prac. poradě OZ jedna vždy před zasedáním OZ.
  4/ Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům obecního zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinné opatření.
  5/ O místě, době a navrženém pořadu jednání obecního zastupitelstva informuje starosta občany nejpozději do 5 dnů před jednáním OZ, a to na úřední desce obecního úřadu, prostřednictvím místního tisku, rozhlasu, popř. též jiným vhodným způsobem.

§5
Účast členů obecního zastupitelstva na jednání

  1/ Členové obecního zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodů. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
  2/ Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

§6
Program jednání

  1/ Program jednání obecního zastupitelstva navrhuje starosta.
  2/ Na schůzích obecního zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví obecní zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje obecní zastupitelstvo hlasováním.
  3/ Požádá-li o to písemně člen obecního zastupitelstva, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání obecního zastupitelstva. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom obecní zastupitelstvo.

§7
Průběh jednání obecního zastupitelstva

  1/ Schůzi obecního zastupitelstva řídí starosta. Obecní zastupitelstvo si může zvolit pracovní předsednictvo.
  2/ Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a svolá do 14 dnů nové jednání obecního zastupitelstva k témuž nebo zbývajícímu programu.
  3/ V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy obecního zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl k nahlédnutí a jaké námitky proti němu byly podány.
  4/ Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich obecní zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.
  5/ Zápis z předchozího jednání je zasedání obecního zastupitelstva vyložen k nahlédnutí.
  6/ Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.
  7/ Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi obecního zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo úplatných právních předpisů.
  8/ Obecní zastupitelstvo může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.
  9/ Do diskuse se mohou členové obecního zastupitelstva přihlásit jenom do konce rozpravy.
  10/ Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se ho ujmout.
  11/ Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen obecního zastupitelstva; o jeho návrhu bez rozpravy.

§8
Hlasování

  1/ Obecní zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
  2/ Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání obecního zastupitelstva hlasovala o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedajících.
  3/ Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předseda hlasovat nejprve o těch změnách a poté o ostatních částech návrhu.
  4/ V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdřív o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují varianty za nepřijaté.
  5/ Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se obecní zastupitelstvo na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání obecního zastupitelstva přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání obecního zastupitelstva, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.
  6/ Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
  7/ Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje obecní zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva.
  8/ Usnesení obecního zastupitelstva a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty.
  9/ Zveřejnění usnesení obecního zastupitelstva se provádí: Na vývěsní tabuli obecního úřadu, pokud není zákonem stanovena jiná forma zveřejnění.

§9
Dotazy členů obecního zastupitelstva

  1/ Členové obecního zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na orgány obce a vedoucí organizací a zařízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.
  2/ Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně; připomínky jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření nebo provedení jiného opatření, zodpovídá písemně do 30 dnů.
  3/ Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předpokládá starosta jednání obecního zastupitelstva na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomuto konečné stanovisko obecního zastupitelstvo.

§10
Péče o nerušený průběh jednání

  1/ Nikdo nesnmí rušit průběh jednání obecního zastupitelstva, předsedající může ze zasedací síně rušitele jednání vykázat.
  2/ Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

§11
Ukončení zasedání obecního zastupitelstva

  Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání; v těchto případech zasedání svolá znovu do 14 dnů.

§12
Pracovní komise

  1/ Pro přípravu stanovisek a expertiz může obecní zastupitelstvo zřídit pracovní komise.
  2/ Do těchto pracovních komisí obecní zastupitelstvo volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
  3/ Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání obecního zastupitelstva.

§13
Organizačně technické záležitosti zasedání obecního zastupitelstva

  1/ O průběhu jednání obecního zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
  2/ Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
  3/ V zápisu se uvádí:
      - den a místo jednání
      - hodina zahájení a ukončení
      - doba přerušení
      - jména určených ověřovatelů zápisu
      - jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
      - program jednání
      - průběh rozpravy se jmény řečníků
      - podané návrhy
      - výsledek hlasování
      - podané dotazy a návrhy
      - schválené usnesení
      - další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů obecního zastupitelstva měly stát
  4/ Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci.
  5/ O námitkách obecního zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání obecního zastupitelstva.

§14
Zabezpečení a kontrola usnesení

  Starosta projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení obecního zastupitelstva.

§15

  Jednací řád schválilo obecní zastupitelstvo dne 16.1.2003

  Milan Stejskal - starosta obce Čečelovice
  František Krejčí - místostarosta obce Čečelovice