znakcr.gif(6 kb)  Obecní úřad Čečelovice
  Čečelovice 32
  388 01 Blatná
  383/49 40 75
  obec@cecelovice.cz

Základní informace Historie obce Obecní úřad Aktivity obce Fotogalerie Zajímavé odkazy Novinky Kontakt
Nabídka
Základní informace
Historie obce
Obecní úřad
Aktivity obce
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Novinky
Kontakt

©Michal Gutwirth

Vyhláška obce Čečelovice č.1/2004

Obecně závazná vyhláška obce Čečelovice č. 1/2004
  o zákazu volného pobíhání psů a pohybu hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Čečelovice


  Zastupitelstvo obce Čečelovice se na svém zasedání dne 23.1. 2004 usneslo vydat dle § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).

Čl. 1
Obecná ustanovení

  Touto vyhláškou se upravuje volný pohyb psů a pohyb hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Čečelovice.

Čl. 2
Působnost obecně závazné vyhlášky

  Vyhláška je závazná pro fyzické a právnické osoby, které chovají, popřípadě drží psa či hospodářské zvíře.

Čl. 3
Povinnosti fyzických a právnických osob, zakázané činnosti

  Osoby uvedené v ČI.. 2 jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání psů po veřejném prostranství.
  Volným pobíháním psů se rozumí - psi o výšce v kohoutku do 40 cm bez doprovodu osobou, psi o výšce v kohoutku nad 40 cm bez vedení na vodítku a opatření psa ochranným náhubkem.
  Osoby uvedené v Č1.2 jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo k pobíhání hospodářských zvířat po veřejném prostranství.
  Pobíháním hospodářských zvířat po veřejném prostranství se rozumí jakýkoliv pohyb hospodářských zvířat na veřejném prostranství, vyjma jejich přesunu pod dohledem majitele. V případě, že dojde ke znečištění veřejného prostranství psem nebo hospodářským zvířetem, je jeho držitel povinen bez zbytečného odkladu způsobenou nečistotu vhodným způsobem odstranit.

ČI. 4
Výklad pojmů

  Veřejné prostranství je vymezeno zvláštním zákonem 1*. Veřejným prostranstvím v obci se rozumí obecní pozemky v zastavěné části obce. Hospodářskými zvířaty se pro potřebu této vyhlášky rozumí následující druhy zvířat: skot, kůň, ovce, koza, kur domácí, kachna, krůta, husa.

ČI. 5
Sankční ustanovení

  Porušení této vyhlášky lze postihovat jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin. Pro ukládání sankcí se užijí zvláštní právní předpisy 2*.

ČI. 6
Kontrolní činnost

  Dozor nad dodržováním vyhlášky vykonává obec Čečelovice.

ČI. 7
Závěrečná ustanovení

  Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyvěšení.

  Starosta obce: Milan Stejskal
  Místostarosta obce: František Krejčí

  Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.1.2004

  Sejmuto dne: 12.3.2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  1* Dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
  2* zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
        zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů