znakcr.gif(6 kb)  Obecní úřad Čečelovice
  Čečelovice 32
  388 01 Blatná
  383/49 40 75
  obec@cecelovice.cz

Základní informace Historie obce Obecní úřad Aktivity obce Fotogalerie Zajímavé odkazy Novinky Kontakt
Nabídka
Základní informace
Historie obce
Obecní úřad
Aktivity obce
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Novinky
Kontakt

©Michal Gutwirth

Vyhláška obce Čečelovice č.2/2004

Obecně závazná vyhláška obce Čečelovice č. 2/2004
  o místních poplatcích


  Zastupitelstvo obce Čečelovice vydává podle § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Část I.

Čl. 1
Základní ustanovení

  1) Obec Čečelovice vybírá místní poplatek ze psů.
  2) Řízení o poplatku vykonává obecní úřad Čečelovice.

Část II.
Poplatek ze psů

Čl. 2
Předmět poplatku

  Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

ČL 3.
Poplatník

  1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
  2) Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne kdy vznikla poplatková povinnost.
  3) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích a to: držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Čl. 4
Sazby poplatku

  1) Sazba poplatku činí ročně:
         60,- Kč za prvního psa
         60,- Kč i za každého dalšího psa téhož vlastníka

Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

  1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.
  2) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku postupuje se obdobně.

Čl. 6
Splatnost poplatku

  1) Poplatek je splatný v termínu do 31.5. každého roku.
  2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Část III.
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 7

  1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v Čl.. 1. odst. l této obecně závazné vyhlášky, není-li toto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.
  2) Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
  3) Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.
  4) K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 8
Sankce

  1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije úst. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
  2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona *2.

Čl. 9

  Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon *2, není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.

Čl. 10

  1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Čečelovice o místních poplatcích ze dne 15. 5. 1995.
  2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

  Starosta obce: Milan Stejskal
  Místostarosta obce: František Krejčí

  Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.1.2004

  Sejmuto dne: 13.2.2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  *1) § 2. odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
  *2) zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů