znakcr.gif(6 kb)  Obecní úřad Čečelovice
  Čečelovice 32
  388 01 Blatná
  383/49 40 75
  obec@cecelovice.cz

Základní informace Historie obce Obecní úřad Aktivity obce Fotogalerie Zajímavé odkazy Novinky Kontakt
Nabídka
Základní informace
Historie obce
Obecní úřad
Aktivity obce
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Novinky
Kontakt

©Michal Gutwirth

Vyhláška obce Čečelovice č.1/2006

Obecně závazná vyhláška obce Čečelovice č. 1/2006
  kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů.


  Zastupitelstvo obce Čečelovice se na svém zasedání dne 21.1.2006 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).

Čl. 1
Změna vyhlášky

  Obecně závazná vyhláška obce Čečelovice č.3/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů. se mění takto:

  Článek 4 zní:

  (1) Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 činí 400,-Kč a tvoří ji:
     a) částka …150 ,-Kč… za poplatníka a kalendářní rok, a
     b) částka …250,-Kč… stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

  (2) Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 2 odst. 2 činí 500,-Kč a tvoří ji:
     a) částka 250Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
     b) částka 250Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

  (3) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.

  (4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl 2
Účinnost

  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 21.1.2006

  Starosta obce: Milan Stejskal
  Místostarosta obce: František Krejčí

  Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.1.2006

  Sejmuto dne: 20.1.2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  *1) zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů