znakcr.gif(6 kb)  Obecní úřad Čečelovice
  Čečelovice 32
  388 01 Blatná
  383/49 40 75
  obec@cecelovice.cz

Základní informace Historie obce Obecní úřad Aktivity obce Fotogalerie Zajímavé odkazy Novinky Kontakt
Nabídka
Základní informace
Historie obce
Obecní úřad
Aktivity obce
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Novinky
Kontakt

©Michal Gutwirth

Rozpočet obce Čečelovice na rok 2003 - hodnotící zpráva
1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření
Hospodaření obce skončilo přebytkem 153 tis. Kč. Příjmy i výdaje ovlivnila povodňová dotace ve výši téměř 4,8 mil. Kč. Dotace byla použita na opravu silnice.
2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku
V závěru roku byla provedena rozpočtová změna na straně příjmů i na straně výdajů v částce 5 044 463 Kč. Na straně příjmů byly promítnuty veškeré dotace (referendum, volby do Senátu, výkon státní správy, dotace na úroky, povodňová dotace), na straně výdajů byla provedena úprava celé řady položek týkajících se voleb, výkonu správy obce a pěstební činnosti.
3. Zhodnocení rozpočtových výsledků
Rozpočtový přebytek navýšil zůstatek běžného účtu a přechází k čerpání do příštích let.
4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů)
Mimo výše uvedené dotace nebyly využity žádné jiné mimorozpočtové zdroje.
5. Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek
Vlastní příjmy byly nižší oproti roku 2002 o více jak 2,1 mil. Kč. Došlo sice k nárůstu daňových příjmů o téměř 140 tis. Kč (zejména daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmu právnických osob a daň z nemovitostí), naproti tomu poklesly nedaňové příjmy o téměř 2 mil. Kč - nižší objem v pěstební činnosti (prodej dřeva).
6. Srovnání dynamiky příjmů obce v daném roce s rokem minulým
Celkové příjmy obce v roce 2003 vzrostly proti roku 2002 o více jak 2,6 mil. Kč (nižší tržby z pěstební činnosti, vyšší daňové příjmy + povodňová dotace + dotace na úroky).
7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Účel dotace Výše dotace v Kč Čerpáno v Kč
Doplňovací volby do Senátu 25 000 25 165
Na referendum do EU 11 172 11 172
Na výkon státní správy 1 900 1 900
Na úroky 179 000 179 000
Povodně - oprava silnice 4 796 463 4 796 463
8. Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu
Z prvních dvou položek byly prostředky použity na údržbu volební místnosti, odměny členům volebních komisí, pohoštění, cestovné a kancelářský materiál.
9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje byly čerpány na dostavbu vodovodu, běžné výdaje byly ovlivněny čerpáním povodňové dotace na opravu silnice.
10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků povodní
Povodňová dotace byla poskytnuta ve čtyřech splátkách a byla předmětem samostatné kontroly ze strany krajského úřadu. Prostředky byly čerpány na opravu silnice.
11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí
Obec nezřídila žádné příspěvkové organizace.
12. Významné výkyvy v hospodaření obce v průběhu hodnoceného roku
Pomineme-li povodňovou dotaci a nižší výtěžek z pěstební činnosti, v tvorbě a čerpání ostatních položek se nevyskytly žádné výrazné výkyvy.
13. Průběh a dokončení jednotlivých etap transformace veřejné správy k 31.12.2003
Obec se řídila pokyny nadřízených orgánů. V průběhu roku se nevyskytly v tomto směru žádné problémy.
14. Plnění záměrů rozpočtové politiky v oblasti rozpočtu obce
Jednotlivé záměry se daří realizovat.