znakcr.gif(6 kb)  Obecní úřad Čečelovice
  Čečelovice 32
  388 01 Blatná
  383/49 40 75
  obec@cecelovice.cz

Základní informace Historie obce Obecní úřad Aktivity obce Fotogalerie Zajímavé odkazy Novinky Kontakt
Nabídka
Základní informace
Historie obce
Obecní úřad
Aktivity obce
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Novinky
Kontakt

©Michal Gutwirth

Vyhláška obce Čečelovice č.3/2004

Obecně závazná vyhláška obce Čečelovice č. 3/2004

  Zastupitelstvo obce Čečelovice se na svém zasedání dne 22.10.2004, usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád obce

Článek 1
Úvodní ustanovení

  Požární řád obce Čečelovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb..

Článek 2
Vymezení povinnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

  Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi je na území obce Čečelovice zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů Čečelovice a dále jednotkou Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje se sídlem v Blatné.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

  1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují následující činnosti:
      - sklad slámy v objektu zemědělského družstva - požární bezpečnost zajišťují preventivní požární hlídky
  2) Za dobu se zvýšeným požárním nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
      - období sucha, od 1.4. do 31.10 kalendářního roku - požární ochrana v tomto období je zajištěna jednotkou HZS Blatná
  3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
      - sklad slámy v objektu zemědělského družstva - požární bezpečnost zajišťují preventivní požární hlídky.

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

  1) Systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7
  2) Jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5

Článek 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

  1) Obec Čečelovice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.

Jednotka SDH Typ jednotky Početní stav Technika Velitel
Ev.č. Čečelovice JSDHO 10 Hasicí přívěs s technikou typu PPS 12R 7001 Petr Kalbáč

  2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice obce Čečelovice.

Článek 7
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

  1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů:

      a) přírodní

Vodní zdroj Čerpací stanoviště Kapacita vodního zdroje Použitelnost
Pož. nádrž uprostřed obce Pož. nádrž uprostřed obce . Celoročně
Koupaliště a obecní studny Na Pasece . Celoročně

      b) umělé
         - vnější odběrná místa požárních hydrantů

  2) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť, pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace obdrží v jednom vyhotovení:
     a) obec Čečelovice
     b) Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
     c) Sbor dobrovolných hasičů Čečelovice

  3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje požární vody.

  4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení požárů musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Článek 7
Seznam ohlašoven požárů a míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

  1) Obec zřizuje ohlašovnu požáru:

       - veřejný telefonní automat, který má číslo telefonní stanice 383494075 nebo veřejný telefonní automat před budovou OÚ Čečelovice (tísňové volání zdarma)
       - občan zavolá z veřejného telefonního automatu na tísňové volání telefonní číslo: 150 nebo 112

  2) Ohlašovna požárů je označena tabulkou “Ohlašovna požárů”.

Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

  Vyhlášení požárního poplachu v obci Čečelovice se provádí:
    - signálem Požární poplach, přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sekund tón + 10 sekund pauza + 25 sekund tón).

Článek 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

  Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje:

    1.stupeň
      HZSO Blatná
      JSDHO Čečelovice
      JSDHO Záboří

    2.stupeň
      HZSO Horažďovice
      JSDHO Blatná
      JSDHO Střelské Hoštice

    3.stupeň
      HZSO - CPS Strakonice
      JSDHO Katovice
      JSDHO Sedlice

Článek 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

  Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Čečelovice, kterou se vydává požární řád obce ze dne 12.11. 1991.

Článek 11

  Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

  Starosta obce: Milan Stejskal
  Místostarosta obce: František Krejčí

  Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.10.2004

  Sejmuto dne:

  Seznam příloh řádu obce:
    1. Zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JPO III)
    2. Jmenování velitele JSDHO
    3. Seznam sil a prostředků podle poplachového plánu kraje
    4. Řád ohlašoven požárů
    5. Seznam vodních zdrojů požární vody