znakcr.gif(6 kb)  Obecní úřad Čečelovice
  Čečelovice 32
  388 01 Blatná
  383/49 40 75
  obec@cecelovice.cz

Základní informace Historie obce Obecní úřad Aktivity obce Fotogalerie Zajímavé odkazy Novinky Kontakt
Nabídka
Základní informace
Historie obce
Obecní úřad
Aktivity obce
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Novinky
Kontakt

©Michal Gutwirth

Vyhláška obce Čečelovice č.2/2005

Obecně závazná vyhláška obce Čečelovice č. 2/2005
  o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Čečelovice


  Zastupitelstvo obce Čečelovice se na svém zasedání dne 6.5.2005 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).

Čl. 1
Působnost a závaznost vyhlášky

  1) Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu na území obce Čečelovice.
  2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce, na než se podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti původce (dále jen fyzická osoba).
  3) Původci odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu1).

Čl. 2
Obecné povinnosti

  Obecné povinnosti při shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem jsou stanoveny zvláštním zákonem2).

Čl 3.
Základní pojmy

  Tato obecně závazná vyhláška používá pojmy jejichž význam je stanoven zvláštním zákonem1).

Čl. 4
Nakládání s komunálním odpadem

  1)Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou k dispozici tato zařízení:
         a) sběrné nádoby, kterými jsou : - popelnice 110 a 120 l
             - do těchto sběrných nádob lze ukládat pouze dále již nevytříditelný komunální odpad, např. smetky, popel, pevné kuchyňské odpady, krabice od mléka, džusů, drobné předměty apod.
             - velkoobjemové kontejnery budou využívány ve výjimečných případech na základě rozhodnutí obecního úřadu
         b) nádoby na vytříděný odpad označených druhem tříděného odpadu (sklo, plasty). Do těchto nádob na separovaný odpad je zakázáno ukládat jiný odpad, než ten, na který jsou určeny.
         c) odpadkové koše, umístěné na veřejném prostranství. Do odpadkových košů lze ukládat pouze drobný odpad související s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích. Do těchto nádob je zakázáno ukládat komunální odpad z domácností, odpad právnických osob a odpad vznikající činností fyzických osob.
  2) Kovový odpad bude soustřeďován dle pokynů obce. Termíny svozu kovového odpadu budou stanoveny obcí a zveřejněny na úřední desce obecního úřadu.
  3) Nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu např. olejové filtry, olověné akumulátory, odpad s obsahem rtuti, výbojky, zářivky, staré nátěrové hmoty, odpadní oleje, monočlánky, budou soustřeďovány nejméně dvakrát ročně dle pokynů obce. Termíny ambulantních svozů budou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu minimálně 20 dní před plánovaným svozem.

Čl. 5
Nakládání se stavebním odpadem

  Stavební neupravený a nevytříděný odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob musí tyto osoby odstranit na vlastní náklady.
  Využití stavebního odpadu např. k vyrovnání terénních nerovností je možné pouze po konzultaci s obcí a při dodržení zvláštních předpisů (např. stavební zákon, vodní zákon, silniční zákon).

Čl. 6
Nakládání s autovraky

  Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen předat autovrak osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
  Autovrakem se rozumí každé úplné nebo neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem podle § 3 zákona o odpadech .

Čl. 7
Povinnosti fyzických osob

  1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky odkládat odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování dle systému stanoveného obcí.
  2) Sběrné nádoby musí být umístěny tak, aby neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost chodců a silničního provozu, nenarušovaly čistotu a pořádek v obci a byly přístupné při svozu.
  3) Sběrné nádoby musí být vlastníkem nebo nájemcem udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby byla umožněna bezpečná manipulace s nimi a bylo umožněno použití mechanizace.
  4) Sběrné nádoby lze plnit pouze tak, aby se daly uzavřít a při manipulaci s nimi odpad nevypadával.
  5) Sběrné nádoby mohou být trvale umístěny pouze na vlastních pozemcích fyzických osob a dále na místech k tomu určených a vybudovaných. Jejich umístění na pozemky ve vlastnictví obce je možné pouze na základě dohody s obcí.
  6) Kompostovatelný odpad je možno upravovat pouze na pozemcích vlastníka nebo v zařízeních k tomu určených.
  7) Zakazuje se:
      a) ukládat odpady mimo sběrné nádoby
      b) ukládat do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, kompostovatelný bioodpad, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady, stavební odpady a tekuté odpady
      c) zapalovat obsah sběrných nádob
      d) poškozovat sběrné nádoby a používat je k jiným účelům

Čl. 8
Poplatek za místní odpad

  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoví obec Čečelovice, v souladu se zvláštním zákonem4) samostatnou obecně závaznou vyhláškou.

Čl. 9
Sankce

  Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů5).

Čl. 10
Kontrolní činnost

  Dohled nad dodržováním stanoveného systému nakládáním s komunálním a stavebním odpadem provádí obec Čečelovice.

Čl. 11
Účinnost

  1) Ruší se obecně závazná vyhláška č. / , stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
  2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 16.5.2005

  Starosta obce: Milan Stejskal
  Místostarosta obce: František Krejčí

  Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.5.2005

  Sejmuto dne: 15.6.2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  *1) § 17. odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů
  *2) zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů
  *3) § 36 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů
  *4) zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků
  *5) zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění