znakcr.gif(6 kb)  Obecní úřad Čečelovice
  Čečelovice 32
  388 01 Blatná
  383/49 40 75
  obec@cecelovice.cz

Základní informace Historie obce Obecní úřad Aktivity obce Fotogalerie Zajímavé odkazy Novinky Kontakt
Nabídka
Základní informace
Historie obce
Obecní úřad
Aktivity obce
Fotogalerie
Zajímavé odkazy
Novinky
Kontakt

©Michal Gutwirth

Vyhláška obce Čečelovice č.3/2005

Obecně závazná vyhláška obce Čečelovice č. 3/2005
  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


  Zastupitelstvo obce Čečelovice se na svém zasedání dne 6.5.2005 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Základní ustanovení

  1) Obec Čečelovice vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Čečelovice.

Čl. 2
Poplatník

  Poplatek platí:
     1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem (dále jen plátcem) ; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí
     2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl 3.
Ohlašovací povinnost

  Poplatník podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
  Poplatník podle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku

  Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 této vyhlášky činí 350,- Kč u trvale bydlících a 500 Kč za objekt sloužící k individuální rekreaci.
 Rozúčtování nákladů je provedeno v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
 V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost

  Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. běžného roku. Poplatek je možno uhradit v hotovosti v pokladně obecního úřadu.

Čl. 6
Ustanovení společná a závěrečná

  K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 7
Sankce

  1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
  2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona1).

Čl. 8

  Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon1), není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.

Čl. 9

  1)Ruší se obecně závazná vyhláška č. / o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona1).

  Starosta obce: Milan Stejskal
  Místostarosta obce: František Krejčí

  Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.5.2005

  Sejmuto dne: 15.6.2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  *1) zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů